Aanvraag indienen

Aanvragen via onderstaande link kunnen UITSLUITEND door een collectief van ondernemers van werkgebieden die trekkingsrecht hebben worden ingediend. De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting en/of offerte.

LET OP! Overige aanvragers kunnen voor informatie en projectaanvragen de webpagina van de afzonderlijke gebieden bezoeken - te vinden onder "Werkgebieden" links bovenaan - en daar een projectaanvraagformulier downloaden.

Een aanvraag moet  worden ingediend met het aanvraagformulier op de website van het Ondernemersfonds Delft. Indien de aanvraag correct is ingediend, ontvangt de aanvrager per e-mail een bevestiging met het registratienummer van de aanvraag.

Wilt u een aanvraag indienen? Ga naar het aanvraagformulier.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden door het bestuur beoordeeld in een bestuursvergadering. Het bestuur behandelt in de bestuursvergadering alleen de aanvragen die minimaal tien werkdagen voorafgaand aan de vergadering zijn ingediend. Het bestuur beoordeelt tijdens de bestuursvergadering of de aanvraag voldoet aan de volgende criteria:

  • De vereniging dient representatief te zijn voor betrokken gebied.
  • De activiteit dient een collectief doel in de stad.
  • De keuze voor het project of de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen. Dit kan onder andere door  verslag  van de ALV : het aantal leden, het aantal aanwezige leden, het project en bedrag (begroting) en wijze van besluitvorming zoals bijvoorbeeld bij stemming. Uit statuten en het verslag blijkt duidelijk wie als vertegenwoordiger van de vereniging  geldt;
  • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op zijn.
  • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de stad.
  • Er is nog voldoende budget  voor het betreffende werkgebied beschikbaar .
  • Financiering vindt alleen plaats als er sprake is van een specifiek project en voor reguliere exploitaties. Er kan geen aanspraak op het fonds worden gedaan voor structurele financiering.

Na afloop van de bestuursvergadering ontvangt de aanvrager per e-mail bericht hoe het bestuur over de aanvraag heeft besloten. Als het bestuur de aanvraag heeft goedgekeurd, kan de vereniging starten met de uitvoering van het project. Na afloop van het project kan een declaratie (voorzien van facturen) bij het fonds worden ingediend.

Algemeen

Het Ondernemersfonds Delft draagt geen verantwoordelijkheid voor, en heeft geen inhoudelijke betrokkenheid bij, de projecten van de vereniging. De planvorming en het inhoudelijk debat over de bestedingen worden volledig door de ondernemers zelf gevoerd. Het fonds velt geen inhoudelijk oordeel over de plannen maar kan eventueel wel advies geven, bijvoorbeeld dat elders in de stad vergelijkbare plannen bestaan en door samenwerking wellicht een kostenvoordeel te behalen valt.

Om meer bekendheid voor de mogelijkheden van Ondernemersfonds Delft te genereren, verzoeken wij de vereniging om het  logo van het fonds te plaatsen bij uitingen rondom dit project. Het logo moet in de uiting vergezeld worden van de tekst "Mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Delft".

Belangrijk

Voor toetsing aan regelgeving en benodigde vergunningen is het werkgebied zelf verantwoordelijk. Voor informatie hierover kan contact opgenomen worden met Sander den Hollander; Accountmanager bedrijven gemeente Delft | 06-5398 6009 | sdhollander@delft.nl (zeg erbij dat het een project van het Ondernemersfonds betreft!).

Deel: