Stadsgesprekken 2018-2019

Delft is een stad met grote potenties en ambities, die niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Delft is ook een stad van uitersten. De stadsgesprekken van TOPdelft dragen op een bescheiden manier bij aan een verbonden stad. De gesprekken prikkelen tot nadenken en dat leidt tot een beter begrip bij partijen en soms tot bijstelling van het gedachtengoed van deze partijen. Dat stimuleert de samenwerking en bevordert het draagvlak voor plannen in de stad. De uitkomsten van de stadsgesprekken dragen ook bij aan de meningsvorming in de gemeenteraad. 

Er zijn een zevental stadsgesprekken gevoerd:

Stadsgesprek 'Impactanalyse Delft - wat voor stad willen we zijn in 2040?' (10 november 2018)
Het rapport ‘Impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft 2040, ruimte voor keuzes’, dat op verzoek van de gemeenteraad is opgesteld, is besproken. Via een motie werd door de gemeenteraad de vraag gesteld: welke gevolgen heeft het toevoegen van 15.000 woningen en 10.000 arbeidsplaatsen extra op het niveau van voorzieningen, verkeerstromen, groen, leefbaarheid, het (leef) klimaat, de gezondheid en het algemeen welbevinden van Delftenaren? 

Stadsgesprek 'Making of Schieoevers' (28 november 2018)
Dit stadsgesprek is samen met de ondernemers van Delft en de gemeente georganiseerd. Er liggen verschillende ontwikkelingsvisies voor het gebied, die verschillen in perspectief en in programma. De centrale vraag in de discussie was: hoe ruimte te bieden aan de maakindustrie in een gemengd werk-woonmilieu? Kan de vanuit de gemeente ingezette ”top-down benadering”, met het nu voorliggende COP-ontwikkelplan Schieoevers, worden verzoend met “de bottom-up benadering” van het bedrijfsleven? Koester je wat je hebt en stimuleer je wat kan of begin je op een blanco vel met een wensbeeld? 

Stadsgesprek 'Een kwart eeuw Spoorzone' (19 december 2019)
Tijdens het laatste stadsgesprek van 2018 werd met vertrekkend directeur van OBS Isidoor Hermans en manager gebiedsontwikkeling Ad Alderliesten teruggeblikt op de ontwikkeling van de Spoorzone. Wat is er bereikt en wat valt daaruit te leren? Bij alle discussies over toekomstige gebiedsontwikkelingen in Delft is het nuttig lessen te trekken uit deze voor de stad misschien wel belangrijkste gebiedsontwikkeling van de afgelopen jaren. 

Stadsgesprek '100.000 mensen – één stad, leefbaarheid in de wijken' (30 januari 2019)
De ongeveer 80 bezoekers, waaronder bewoners, professionals in de wijken en bestuurders, deelden verhalen over de manier waarop zij zich inzetten voor verbetering van leefbaarheid in de Delftse wijken. Hoe staat het met de leefbaarheid in de wijken? In Delft wonen ongeveer 100.000 mensen, die samen één stad vormen. Het liefst een verbonden stad, zoals onze burgermeester dat in haar portefeuille heeft staan. Is Delft een verbonden stad? Kennen de mensen in één wijk elkaar, weten ze wat er in hun wijken speelt? 

Stadsgesprek 'Werkgelegenheid in de (innovatieve) maakindustrie' (6 februari 2019)
Gaat het goed en kan het beter met de Delftse maakindustrie? En wat gaat er dan goed, en wat kan er beter? Delft heeft met de koppeling tussen onderwijs, onderzoek en maakindustrie goud in handen. ‘Maar is dit echt goud?’ Welke dilemma’s doen zich voor? 

Workshop monitoring verstedelijking Delft (4 september 2019)
De gemeente Delft staat voor een aantal grote opgaven. De gemeenteraad wil graag met de maatschappelijke partners van gedachten wisselen over de betekenis van deze opgave. Daarom is samen met maatschappelijke partners een workshop georganiseerd met als doel samen vast te stellen welke maatschappelijke waarden en welke indicatoren relevant zijn voor heden, verleden en toekomst en dus voortdurend in kaart gebracht moeten worden in samenhang met de investeringen. 
 
Stadsgesprek 'Stad en Campus' met Marja van Bijsterveldt en Tim van der Hagen (2 november 2019)
In dit stadsgesprek stond de wisselwerking tussen Campus en Stad centraal. Wat is de positie van het op deze avond gepresenteerde Ruimtelijk Ontwikkelperspectief voor de Campus hierbij? Het was een geslaagd stadsgesprek, interactief en verdiepend. Het heeft bijgedragen aan verheldering en aan verdieping van de discussie over de opgaven voor stad en campus. 

Download het verslag voor meer informatie