Onderzoek mobiliteit in zuidelijk deel van Delft

Een goede bereikbaarheid is voor de bedrijfsvoering van de bedrijven en organisaties op Schieoevers en Delft Technology Park van groot belang. Dit blijkt uit het uitgebreide mobiliteitsonderzoek dat afgelopen maanden in opdracht van Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) is uitgevoerd. De bedrijven en organisaties zien de bereikbaarheid in hun gebied onder druk staan. Ruim 80% van hen wil daarom ook met mobiliteit aan de slag gaan. Met de resultaten van het onderzoek als basis zullen BKS en SGDTP diverse acties gaan ondernemen richting zowel achterban als gemeente Delft, MRDH en provincie Zuid-Holland. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Ondernemersfonds Delft.

Gebrek aan OV en ontsluiting via Kruithuisweg (N470) belangrijkste knelpunten
Uit het onderzoek is gebleken dat veel bedrijven en organisaties op Schieoevers en Delft Technology Park problemen ondervinden met de bereikbaarheid van de organisatie. Het gebrek aan OV in de buurt geldt daarbij als grootste knelpunt. Zo beoordeelde meer dan de helft van de bedrijven en organisaties dit als een probleem. Ander groot probleem is de ontsluiting via de N470. In de enquête gaf bijna de helft van de bedrijven en organisaties aan last van files te ervaren. Het realiseren van een betere ontsluiting via de N470 kwam dan ook als belangrijkste maatregel uit de bus om de bereikbaarheid van bedrijven en organisaties te verbeteren.

Zorgen over de toekomstige bereikbaarheid
De bedrijven en organisaties op Schieoevers en Delft Technology Park verwachten dat veel van de huidige problemen in de toekomst groter worden. Zo verwachten bijna 80% van de bedrijven en organisaties als gevolg van de toename van het aantal woningen, banen en bezoekers in de toekomst meer vervoersbewegingen in/rond de twee gebieden. Ook parkeergelegenheid geldt daarbij als groeiend probleem; zowel voor auto’s als voor fietsen. Bedrijven en organisaties zien daarom graag investeringen in extra parkeerplekken en fietsenstallingen. Ook zien bedrijven en organisaties graag investeringen in extra OV-haltes en één of meerdere mobiliteitshubs. Vooral station Delft Campus wordt gezien als goede plek voor de ontwikkeling van een mobiliteitshub. Hiermee kan mogelijk een beter alternatief voor de auto ontstaan.

Mobiliteit is hot
De verwachte toename van het aantal vervoersbewegingen en de wens om tot een verduurzaming van de mobiliteit te komen, vormden voor de besturen van BKS en SGDTP aanleiding voor een uitgebreid enquêteonderzoek onder de achterban. Mede gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds Delft is dit onderzoek afgelopen maanden uitgevoerd. De respons was overweldigend: ruim 40% van de op Schieoevers en Delft Technology Park gevestigde bedrijven en organisaties met 2 of meer werkzame personen vulde de enquête in. De resultaten bieden daarmee een goede basis voor acties richting de achterban en het gesprek met de overheid over het versterken van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en een duurzaam gebruik van de infrastructuur.

Bedrijven en organisaties willen zelf ook met mobiliteit aan de slag
Om de bereikbaarheid van het zuidelijke deel van Delft te verbeteren, kijken de bedrijven en organisaties op Schieoevers en Delft Technology Park nadrukkelijk ook naar zichzelf. Ruim 80% van de bedrijven en organisaties gaf in de enquête aan met maatregelen op het gebied van mobiliteit aan de slag te willen gaan. De bedrijven en organisaties zien daarbij vooral kansen om de bedrijfsvoering aan te passen, fiscale maatregelen te treffen en/of voorzieningen te realiseren die een duurzamer gebruik van de infrastructuur stimuleren.

Resultaten enquête vormen basis voor actieplan mobiliteit
De uitgevoerde enquête geeft zowel BKS en SGDTP als de gemeente handvatten om mee aan de slag te gaan. En aan de slag gaan is nodig; bij een groot deel van de bedrijven en organisaties bestaan immers zorgen over de huidige en toekomstige bereikbaarheid van de organisatie. Tegelijkertijd kwamen uit de enquête een aantal heldere voorstellen naar voren als het gaat om het borgen van een goed bereikbaar en verkeersveilig zuidelijk deel van Delft en een duurzaam gebruik van de infrastructuur. De besturen van BKS en SGDTP gaan komende maanden met die voorstellen aan de slag, zowel richting de achterban als richting de gemeente Delft, MRDH en provincie Zuid-Holland.

Over Bedrijven Kring Schieoevers en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park
Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) gelden als vertegenwoordigers van de bedrijven en organisaties op Schieoevers en Delft Technology Park. Samen vertegenwoordigen de betreffende bedrijven en organisaties bijna 20.000 banen en daarmee ruim 35% van de werkgelegenheid in Delft.

In december 2019 sloten BKS en SGDTP een samenwerkingsovereenkomst voor het versterken van het Delftse ecosysteem van Kennis en Economie waarin mobiliteit een belangrijk speerpunt vormt. De organisaties stelden recent een mobiliteitsvisie op waarin zij zich sterk maken voor een goed bereikbaar en verkeersveilig zuidelijk deel van Delft en een duurzaam gebruik van de infrastructuur. Het uitgevoerde enquêteonderzoek vormt de basis voor gerichte acties om deze doelstellingen te bereiken.