Pilot Waterbus over de Schie

Aan en bij de Schie zijn een groot aantal Delftse bedrijven, kennisinstellingen, culturele organisaties en evenementenlocaties gevestigd. De Schie zou kunnen functioneren als een efficiënte verkeersader, met name nu er bij Delft CS een prachtige faciliteit is gecreëerd om personenvervoer vanaf het station mogelijk te maken. Daarom is in een pilot onderzocht of personenvervoer over de Schie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de huidige mobiliteitsuitdagingen en de verwachte groei zowel bij het TU Campus gebied als bij Schieoevers Noord en Zuid. Vervoer over water zou ook een rol kunnen spelen als toekomstige oplossing om bijvoorbeeld de stad autoluw te maken door het faciliteren van verkeershubs aan de randen van de stad. 

Op 15 en 16 juni 2021 een pilot van de elektrische Watertaxi/Waterbus  plaatsgevonden, met als doel om de geschiktheid van boot, aanlegplaatsen en route te beoordelen en de interesse van verschillende doelgroepen te peilen. Deze pilot is financieel ondersteund door het Ondernemersfonds.

De meerwaarde van de pilot was dat allerlei ondernemers, kennisinstellingen, evenementenorganisatie, gemeente en provincie hebben gezien hoe dit plan kan bijdragen aan hun doelen en uitdagingen. Duurzaam vervoer is voor iedereen van belang. Voor de evenementenbranche en de kennisinstellingen biedt het een waardevolle extra vervoersoptie naar hun lokaties voor groepen, voor de bedrijven voegt de waterbus/taxi een duurzame transportmogelijkheid en bovendien een leuke transportoptie voor evenementen en bezoeken. Op basis van de uitkomsten van pilot wordt nu nagedacht over vervolgstappen.