Het Ondernemersfonds in 2017

We blikken graag eens terug op de activiteiten van het Ondernemersfonds in het afgelopen jaar.

Projecten

In 2017 hebben de Delftse ondernemers een groot aantal aanvragen bij het Ondernemersfonds ingediend voor ondersteuning van hun projecten. Het gaat om projecten die er in uiteenlopende vorm aan bijdragen om de stad mooier, gezelliger en veiliger te maken. Het is mooi om te zien hoe gevarieerd de aanvragen inhoudelijk zijn; we zien onder andere projecten op het gebied van sfeer, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en evenementen, maar ook projecten met een netwerk- of een maatschappelijk karakter.


Evaluatie

Eind 2013 hebben de Gemeente Delft en het Ondernemersfonds Delft een aantal afspraken vastgelegd in een convenant. Een van die afspraken was dat wij in 2017 een evaluatie zouden laten uitvoeren van het functioneren van het fonds in de periode 2014-2016. Die evaluatie is op ons verzoek uitgevoerd door bureau Stadskracht. Voor het onderzoek hebben ze interviews gehouden met vertegenwoordigers van de trekkingsrechtsgebieden, de gemeente, ondernemersverenigingen en het fondsbestuur. Daarnaast hebben ze de jaarverslagen van het fonds bestudeerd en vergelijkingen gemaakt met andere ondernemersfondsen in het land.

We zien dat Stadskracht positief is over het functioneren van het fonds. Men constateert dat door het Ondernemersfonds projecten van de grond komen die bijdragen aan de ruimtelijke en economische vitaliteit van de stad en de afzonderlijke werkgebieden, en de projecten zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat sluit aan bij de doelstellingen van het fonds. Stadskracht constateert bovendien dat de organisatie en werkwijze van het Ondernemersfonds kunnen rekenen op een breed draagvlak. Stadskracht doet ook een aantal aanbevelingen die we mee zullen nemen in ons beleid voor de komende periode.


Adviesraad

In 2017 zijn twee bijeenkomsten gehouden van de Adviesraad. In de Adviesraad zitten vertegenwoordigers van de ondernemersnetwerken in de verschillende gebieden van de stad. Het doel van de Adviesraad is om op informele wijze met elkaar te praten over stadsbrede en gebiedoverschrijdende zaken, maar de Adviesraad heeft ook een rol als  klankbord en/of adviseur van het bestuur van het Ondernemersfonds.


Jaarverslag

Een uitgebreid verslag van alle ondersteunde projecten komt in het jaarverslag over 2017. Als dat beschikbaar is, zullen we dat op onze website delen.